crtica_pocetak_drugog_elementa

 

Bankarsko pravo

Odeljenje bankarskog prava sačinjava jedan od najefikasnijih i najiskusnijih timova advokata u ovoj oblasti i ovo Odeljenje predstavlja ne samo ključni deo Zajedničke advokatske kancelarije “Aleksić sa saradnicima” nego i naša dosadašnja praksa i saradnja sa brojnim bankama i bankarskim organizacijama sa područja celokupne teritorije Republike Srbije pokazuje efikasnost u realizaciji zajedničkih ciljeva naše advokatske kancelarije i ciljeva naših klijenata.

Obim naših usluga koje nudimo u oblasti bankarskog prava uključuje temeljnu proveru svakog pojedinačnog predmeta iz dodeljenog portfolia, sve u skladu sa važećim pozitivnim propisima, i sve u cilju efikasne zaštite pravnih interesa naših klijenata i to:

 • Pregled i razmatranje spisa i davanje usmenih i pismenih pravnih saveta i mišljenja vezanih za predmet za koji se advokatska kancelarija angažuje
 • Kompletan postupak naplate potraživanja, kako vansudskim, tako i sudskim putem

Vansudski postupak naplate potraživanja obuhvata:

 • provere mesta prebivališta i boravišta dužnika kod Ministarstva unutrašnjih poslova
 • provere da li dužnik poseduje nepokretnosti ili drugu imovinu
 • provere da li je dužnik zaposlen kod nadležnog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje
 • provere da li poseduje imovinu prema evidenciji poreskih organa
 • upućivanje pismenih opomena i poziva za plaćanje spornog potraživanja
 • postupanje u postupcima vansudske naplate potraživanja (postupci pred Republičkim geodetskim zavodom, postupci vansudske prodaje nepokretnosti, postupci ispražnjenja predmetnih nepokretnosti od lica i stvari, pronalaženje kupaca i drugo postupanje radi najefikasnije realizacije i zaštite kolaterala)
 • davanje pravnih i konsultativnih mišljenja u pogledu realizacije kolaterala, a naročito vansudske hipoteke

Sudski postupak naplate potraživanja obuhvata:

 • pokretanje postupka pred nadležnim sudom koji za cilj ima utvrđenje i naplatu potraživanja klijenta
 • zastupanje klijenta tokom prvostepenog postupka, u žalbenom postupku i u postupku po vanrednim pravnim lekovima
 • zastupanje klijenta u stečajnom postupku
 • zastupanje tokom celog izvršnog postupka

U cilju uspešne naplate potraživanja, kako bankarskih organizacija tako i svih ostalih klijenata kancelarija ima zaključene ugovore sa Republičkim geodetskim zavodom o proveri imovine pravnih i fizičkih lica elektronskim putem na teritoriji cele zemlje.

Naše dosadašnje iskustvo i saradnja sa ovim bankama manifestuje se konstantnom progresijom portfolia dodeljenih predmeta na kojima smo angažovani.

Ovo Odeljenje sastoji se iz dve dinamčki povezane grupe:

 1. Ogranak zadužen za poslovanje banaka u privrednim stvarima i poslovanju sa privrednim društvima – Corporate Banking, Micro Credit Loans
 2. Ogranak zadužen za poslovanja banaka sa fizičkim licima – General Banking

Za potrebe ovih poslovnih banaka i ovog Odeljenja, Zajednička advokatska kancelarija „Aleksić sa saradnicima“ pruža usluge zastupanja pred sudovima i sve druge pravne usluge kao i usluge provere boniteta klijenata.

Usluge koje pruža naša kancelarija je bazirana na vansudskim postupcima poravnanja, pokretanju sudskih postupaka i naplata potraživanja kroz sudske postupke.

Posebno naglašavamo da pratimo sva uputstva Narodne banke Srbije u vezi naplate i ustupanja potraživanja, kao i druge smernice u vezi oblasti bankarskog prava.

Pored pomenutog, naše Odeljenje bankarskog prava za svrhe evaluacije i provere dinamične oblasti bankarskog prava vrši temeljne analize važećih zakonskih propisa, u neprekidnoj saradnji sa našim klijentima, a sve u cilju pronalaženja efikasnog, blagovremenog i profitablinog načina zaštite interesa naših klijenata.