crtica_pocetak_drugog_elementa

 

Građansko pravo

Pored saradnje sa vodećim bankarskim i drugim finansijskim organizacijama, kao što je gore navedeno, Zajednička advokatska kancelarija „Aleksić sa saradnicima“ je specijalizovana kroz Odeljenje građanskog prava i za građansko pravo.

U okviru ovog Odeljenja vršimo poslove zastupanja i davanja savetodavnih pravnih mišljenja našim klijentima u sudskim, vansudskim, arbitražnim postupcima klasičnog građanskog prava, uključujući i zaštitu prava pred domaćim sudovima, arbitražnim i drugim međunarodnim instancama. Takođe, u okviru ovog Odeljenja pružamo i usluge sastavljanja ugovora iz svih oblasti građanskog prava (imenovani/neimenovani ugovori koji su dozvoljeni pravnim poretkom i važećim propisima kako na području Republike Srbije tako i u međunarodnim poslovanjima).

Ovo Odeljenje u sebi sadrži sledeće Ogranke:

OGRANAK NAKNADE ŠTETA

  • Pokriva oblast naknade materijalne i naknade nematerijalne štete koje su nastupile kao posledica povređivanja, u svim aspektima dešavanja (povrede u vezi saobraćajnih nezgoda, povrede na radu i u vezi sa radom i sl.).
  • Pored pomenutih vidova naknada šteta, u dosadašnjem iskustvu i praksi, imali smo brojne slučajeve u kojima smo zarad klijenata ostvarivali naknade štete zbog smrti bliskog lica, povrede časti i ugleda, povreda ličnih sloboda i slobode govora, kao i naknade štete zbog povrede autorskih prava i prava intelektualne svojine u globalu.
  • U ovoj oblasti sarađujemo sa vodećim osiguravajućim privrednim društvima, državnim organima, javnim preduzećima bitnih za ovu oblast i drugim državnim i upravnim organima i organizacijama.
  • Broj slučajeva na kojima smo angažovani u ovom domenu je u konstantnom porastu.
  • Od 2013. godine zastupamo UNIQA neživotno osiguranje a.d.o. Beograd i UNIQA životno osiguranje a.d.o. Beograd, osiguravajuću kuću koja nam je poverila veliki broj predmeta radi zastupanja njihovih interesa u sudskim postupcima.
  • Trenutno u advokatskoj kancelariji, u odeljenju naknade štete, a za potrebe ovih postupaka, angažovano je više lica, kako advokata, tako i advokatskih pripravnika, koji svi imaju veliko znanje i iskustvo u svom radu.
  • Svaki predmet koji nam je poveren radi zastupanja, kako od strane klijenata, tako i od strane osiguravajućih organizacija, radi se veoma studiozno, marljivo, a sve u cilju postizanja pozitivnog ishoda parničnog postupka u korist naše stranke.
  • Za uspešniji ishod postupaka, a sve radi potreba i interesa naših klijenata (fizičkih, pravnih lica) advokatska kancelarija je angažovala stručnjake u oblasti saobraćaja, medicine, sudske medicine, a kako ne bi došlo do pokretanja postupaka koji nisu u skladu sa važećim zakonima i radi izbegavanja nepotrebih sudskih troškova na štetu klijenta.
  • Adokarska kancelarija, odnosno njeni zaposleni, vrše zastupanje na celoj teritoriji RS, a radi zastupanja interesa klijenata

OGRANAK PORODIČNOG PRAVA

Naši advokati uključeni u ovaj ogranak su sposobni da analiziraju osetljivu oblast porodičnih sporova i odluka u vezi sa ovom oblasti, te da na najbolji način razumeju i doprinesu ostvarenju klijentovih želja. U našoj dosadašnjoj praksi najbolja referenca za naš rad u ovoj oblasti su naši zadovoljni klijenti.

Radeći u ovoj oblasti razumemo potrebe i želje klijenata, uvek tragajući za najboljim modelom realizacije onoga što je najbolje za klijentove sadašnje i buduće interese.

OGRANAK RADNOG PRAVA

Naši advokati uključeni u ovo odeljenje su u stanju da sprovedu temeljno istraživanje uslova poslodavaca u skladu sa zakonskim i ugovorenim obavezama i pravima iz oblasti radnih odnosa. Takav pristup omogućava nam da proaktivno dejstvujemo u smislu davanja saveta i sastavljanju konkretnih akata u slučaju izmene zakonskih odredbi iz domena radnog prava, a sve u cilju zaštite interesa klijenata pred sudovima, organima uprave i drugim pravnim aspektima.

Pomažemo poslodavcima u svakoj fazi zasnivanja i prestanka radnog odnosa, zaključenju kolektivnih ugovora, pravilnika o radu, zaključenju ugovora o radnom odnosu. U praksi možemo biti uključeni prilikom sastavljanja svakog pojedinačnog ugovora, unutrašnjih procedura kod poslodavca i svih aspekata oblasti radnih odnosa uključujući isplatu otpremnina, minimalnih iznosa predviđenih zakonskim propisima, zapošljavanje stranih državljanja, postupak otkaza, raskida ugovornog odnosa i sl.

U svom dosadašnjem radu advokatska kancelarija se, kroz veliki broj sačinjenih menadžerskih ugovora, izuzetno profilisala u tom pravcu.

Pored zastupanja privrednih subjekata u svojstvu poslodavaca, s druge strane u okviru ovog ogranka zastupamo i same zaposlene u postupcima protiv njihovih bivših/sadašnjih poslodavaca radi zaštite njihovog radnopravnog statusa.

S obzirom na dinamičnost oblasti radnog prava, razumemo da je oblast radnog prava usko povezana sa drugim oblastima prava, kao na primer oblašću autorskih prava, poresko-finansijskim oblastima, naplati potraživanja, naknadi šteta, postupcima stečaja/likvidacije privrednih subjekata i sl. te stoga pružamo temeljnu i diverzifikovnu povezanost advokata iz ostalih odeljenja prilikom rada u domenu radnog prava.