crtica_pocetak_drugog_elementa

 

Međunarodno pravo

Odeljenje Međunarodnog prava klijentima Zajedničke advokatske kancelarije „Aleksić sa saradnicima“ pruža širok spektar usluga

U okviru Odeljenja Međunarodnog prava klijentima pružamo usluge pravnog savetovanja i zastupanja u svim postupcima, pred sudovima i drugim državnim organima, upravnim organizacijama kojima su poverena javna ovlašćenja, u sledećim oblastima:

JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO

– Zbog sve veće potrebe za izgradnjom nove javne infrastrukture, ulaganjima u dobra od opšteg interesa i efikasnim pružanjem usluga od javnog značaja, donošenjem Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama, u novembru 2011. godine, stvoren je odgovarajući pravni i institucionalni okvir za privlačenje privatnih investicija u Republiku Srbiju. Javno-privatno partnerstvo predstavlja dugoročnu saradnju između javnog i privatnog partnera radi obezbeđivanja finansiranja, izgradnje, rekonstrukcije, upravljanja ili održavanja infrastrukturnih i drugih objekata od javnog značaja i pružanja usluga od javnog značaja, koje može biti ugovorno ili institucionalno. Radi pružanja stručne pravne pomoći pri realizaciji projekata javno-privatnih partnerstava i koncesija, u Zajedničkoj advokatskoj kancelariji „Aleksić sa saradnicima“ formiran je specijalizovani tim advokata koji privatnim investitorima pruža sveobuhvatne pravne usluge u ovoj oblasti, uključujući i zastupanje pred Komisijom za javno-privatno partnerstvo i svim drugim državnim organima i institucijama.

KONCESIJE

– Zastupanje privatnog partnera u postupku davanja koncesije, uključujući i pripremu i pregovore za zaključenje ugovora o javno-privatnom partnerstvu sa elementima koncesije (javnog ugovora), kao i pravna zaštita u postupcima dodele javnih ugovora, jeste(što je) uža specijalnost posebnog advokatskog tima Zajedničke advokatske kancelarije „Aleksić sa saradnicima“, a naročito radi davanja koncesije:

1) za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina i drugih geoloških resursa

2) za pojedine delatnosti unutar zaštićenih područja prirode, kao i za korišćenje drugih zaštićenih prirodnih bogatstava

3) u oblasti energetike

4) za luke

5) za javne puteve

6) za javni prevoz

7) za aerodrome

8) u oblasti sporta i obrazovanja

9) na kulturnim dobrima

10) za komunalne delatnosti

11) u oblasti železnica

12) za komercijalno korišćenje žičara

13) u oblasti zdravstva

14) u oblasti turizma

STRANA ULAGANJA

– Mnoge svetski poznate kompanije su prepoznale potencijal Srbije i odlučile da smeste poslovanje u nju. Od 2000. godine, Srbija je privukla više od 26 milijardi evra stranih investicija. Za neke od njih, Srbija služi kao čvorište za proizvodnju koje omogućava bescarinski izvoz na tržište od skoro 1 milijarde ljudi. Druge privlači stručni nivo znanja engleskog jezika u našoj zemlji, visokokvalifikovana radna snaga koja se lako obučava i povoljna poreska i podsticajna sredina. Bez obzira na razlog njihovog početnog interesovanja, preduzeća koja se odluče da započnu poslovanje ili obavljaju trgovinu u Srbiji, naći će pouzdanu pravnu podršku u iskusnom timu advokata Zajedničke advokatske kancelarije „Aleksić sa saradnicima“.

ARBITRAŽNO REŠAVANJE SPOROVA

ZASTUPANJE U SPOROVIMA SA INOSTRANIM ELEMENTOM