crtica_pocetak_drugog_elementa

 

Privredno pravo

U okviru Odeljenja privrednog prava, a imajući u vidu specifičnosti zahteva klijenata i izuzetno visok obim poslova, formirana su četiri ogranka i to: Ogranak privrednih sporova, Ogranak za ugovore, Ogranak javnih nabavki i Ogranak opšteg privrednog prava.

OGRANAK PRIVREDNIH SPOROVA I ARBITRAŽE

Sudska zaštita interesa naših klijenata u oblasti privrednog poslovanja je veoma raznolika, te tako smo uključeni u sporove iz različitih oblasti pri čemu svaka oblast iziskuje različiti pristup materiji. Ovo odeljenje pored rada u privrednm i arbitražnim sporovima opslužuje klijente sa zastupanjem i u svim srodnim i vezanim sporovima, kao što su privredni prestupi, poreski postupci i krivični postupci za krivična dela u oblasti privrednog poslovanja i službene dužnosti. U navedenim oblastima advokatska kancelarija klijentima pruža sledeće usluge:

 • Pregled i razmatranje spisa i davanje usmenih i pismenih pravnih saveta i mišljenja vezanih za predmet za koji se advokatska kancelarija angažuje
 • Zastupanje klijenata u privrednim sporovima koje obuhvata zastupanje u prvostepenom postupku, drugostepenom postupku i postupku po vanrednim pravnik lekovima
 • Procena ishoda spora za tužioca – pre pokretanja spora u kojem je pravno lice koje zastupa advokatska kancelarija potencijalni tužilac advokatska kancelarija privatno angažuje ovlašćene sudske veštake i specijalizovane institucije koji izrađuju stručne nalaze i daju stručna mišljenja za predmetni problem. Na osnovu tih stručnih nalaza i mišljenja vrši se procena ishoda spora i određuje se način pristupa konkretnom problemu
 • Procena ishoda spora za tuženog – u ovom slučaju procena ishoda spora se vrši kada klijent advokatske kancelarije ima status tuženog u privrednom sporu. Procena se vrši na način kao u prethodnom slučaju. U zavisnosti od procene ishoda spora i procene ostalih okolnosti slučaja određuje se vrsta i način radnji koje će se preduzeti u toku postupka
 • Zastupanje klijenata u stečajnom postupku i svim postupcima koji su vezani ili proističu iz postupka stečaja
 • Zastupanje klijenata – pravnih lica i ovlašćenih lica u postupcima privrednih prestupa i prekršaja
 • Zastupanje ovlašćenih lica u pravnim licima kao osumnjičenih, okrivljenih, odnosno optuženih u krivičnim postupcima koji se vode za krivična dela iz oblasti privrednog kriminala
 • Zastupanje pravnih lica u svim upravnim postupcima koji se odnose na poresko poslovanje (poreski postupci)
 • Zastupanje pravnih lica u arbitražnom rešavanju sporova kako sa domaćim tako i sa inostranim elementom
 • Zastupanje u svim izvršnim postupcima
 • Sve ostale radnje, uskladu sa zakonom, neophodne i potrebne za uspeh naše stranke u sporu

Posebnu pažnju u oblasti privrednih sporova advokatska kancelarija usmerava na sredstva obezbeđenja kako novčanih tako i nenovčanih potraživanja klijenta. U tom cilju advokatska kancelarija intenzivno kod suda insistira na donošenju rešenja o prethodnim i privremenim merama. Kod prethodnih mera insistiramo na donošenju rešenja kojim se zabranjuje dužniku našeg klijenta da isplati svom dužniku potraživanje ili da mu preda stvari, rešenja kojim se zabranjuje banci da dužniku našeg klijenta ili trećem licu po nalogu dužnika isplati sa njegovog računa novčani iznos, rešenje o predbeležbi založnog prava na nepokretnosti dužnika i dr. Kod privremenih mera insistiramo na određivanju svake mere kojom se postiže svrha obezbeđenja bilo novčanog, bilo nenovčanog potraživanja.

Ishodovanjem navedenih mera obezbeđuje se sigurnost klijenta u naplati spornog potraživanja!

OGRANAK ZA UGOVORE

Advokatska kancelarija „Aleksić sa saradnicima“ u ime i za račun svojih klijenata pregovara i zaključuje visoko sofisticirane transakcije u širokom spektru pravnih poslova.

U postupku pregovora za zaključenje ugovora i samog zaključenja svakom klijentu dodeljuje se tim advokata i saradnika, po potrebi različitih profila, za potrebe podrobne analize pravnog aspekta u smislu zadovoljenja potreba klijenta. Ovaj postupak podrazumeva aktivnu kooperaciju sa klijentom radi utvrđivanja tačno određenih koraka koje je neophodno preduzeti kako bi se obezbedila puna usaglašenost i realizacija najefikasnijeg vida njegove pravne zaštite u ugovoru koji se zaključuje. Naravno, advokatska kancelarija daje pravna mišljenja na zaključene ugovore klijenata sa trećim licima.

OGRANAK JAVNIH NABAVKI

Zajednička advokatska kancelarija „Aleksić sa saradnicima“ u oblasti javnih nabavki ima višegodišnje iskustvo i u tu svrhu klijentima pruža sve usluge neophodne za uspešno učešće i uspeh u postupcima nabaki pred javnim preduzećima, organima i institucijama.

Klijentima koji u postupku javnih nabavki učestvuju kao ponuđači pružaju se sledeće usluge:

 • Stručna pomoć u pripremi konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki dobara i usluga, odnosno postupcima javnih nabavki radova bez obzira na procenjenu vrednost
 • Zastupanje klijenta u postupku javnog otvaranja ponuda
 • Angažovanje usko stručnih institucija u postupku razmatranja konkursne dokumentacije za slučaj ulaganja zahteva za zaštitu prava ponuđača na konkursnu dokumentaciju
 • Pregled i razmatranje spisa i dokumentacije ostalih ponuđača u postupku izrade zahteva za zaštitu prava ponuđača u slučaju ulaganja navedenog zahteva na odluku o izboru najpovoljnije ponude
 • Zastupanje klijenta pred Republičkom komisijom za zaštitu prava ponuđača
 • Svi ostali poslovi neophodni za izbor klijenta kao najpovoljnijeg ponuđača

Klijentima koji u postupku javnih nabavki učestvuju kao naručioci (javna preduzeća, državni organi, javne ustanove i dr.) pružaju se sledeće usluge:

 • Stručna pomoć pri izradi godišnjeg plana javnih nabavki
 • Pomoć u pripremi prethodnih raspisa
 • Učestvovanje saradnika advokatske kancelarije kao članova komisije u komisijama za javne nabavke u postupcima javnih nabavki dobara i usluga, odnosno postupcima javnih nabavki radova bez obzira na procenjenu vrednost
 • Izrada i kompletiranje ugovora koji se zaključuju u postupcima javnih nabavki koje sprovodi naručilac
 • Svi ostali pravni poslovi neophodni za uspešno sprovođenje postupka javnih nabavki

Advokatska kancelarija „Aleksić sa saradnicima“ sarađuje sa državnim organima, organizacijama i drugim institucijama nadležnim za javne nabavke, a naročito uspešnu i kontinuiranu saradnju ostvaruje sa Upravom za javne nabavke, Beograd. Takođe, advokatska kancelarija daje pismene i usmene pravne savete vezane za primenu zakonskih i drugih propisa iz oblasti javnih nabavki.