crtica_pocetak_drugog_elementa

 

Upravno pravo

Odeljenje Upravnog prava klijentima Zajedničke advokatske kancelarije „Aleksić sa saradnicima“ pruža širok spektar usluga.

U okviru Odeljenja Upravnog prava klijentima pružamo usluge pravnog savetovanja i zastupanja u svim upravnim i upravno-sudskim postupcima, pred svim državnim organima, upravnim organizacijama kojima su poverena javna ovlašćenja i Upravnim sudom, u sledećim oblastima:

– UPRAVNI POSTUPCI I UPRAVNI SPOROVI

– PORESKO PRAVO I CARINE

– PRAVO KONKURENCIJE

– MEDIJSKO PRAVO I TELEKOMUNIKACIJE

– URBANO PRAVO – NEKRETNINE, IZGRADNJA OBJEKATA I LEGALIZACIJA

– ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Zajednička advokatska kancelarija „Aleksić sa saradnicima“ posebnu pažnju poklanja zaštiti prava svojih klijenata u upravnim sporovima u kojima Upravni sud odlučuje i o zakonitosti konačnih pojedinačnih akata kojima se rešava o pravu, obavezi ili na zakonu zasnovanom interesu, u pogledu kojih u određenom slučaju zakonom nije predviđena drugačija sudska zaštita. Upravno-sudska zaštita, koju svojim klijentima obezbeđujemo, odnosi se i na „ćutanje uprave“ – upravni spor može se pokrenuti i kada nadležni organ o zahtevu, odnosno žalbi stranke nije doneo upravni akt.

Upravni predmeti su veoma često složeni po svojoj prirodi, kao npr:

– zaštita izbornog prava

– oduzimanje dozvola za rad i likvidacija banaka

– privatizacija preduzeća javnom prodajom i aukcijom

– predmeti iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja i socijalne zaštite, javnih prihoda, carinskog, spoljnotrgovinskog i deviznog poslovanja itd.

Protiv odluke Upravnog suda može se podneti zahtev za preispitivanje sudske odluke o kojem odlučuje Vrhovni kasacioni sud.

Tuženi u upravnom sporu mogu biti:

  • Organi državne uprave
  • Organi lokalne samouprave
  • Javna preduzeća
  • Javne agencije

Upravni sud je počeo sa radom 1. januara 2010. godine, uspostavljen kao sud posebne nadležnosti. Sedište Upravnog suda je u Beogradu sa tri odeljenja izvan sedišta suda u Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu.

Veliku stručnost i znanje koju Zajednička advokatska kancelarija „Aleksić sa saradnicima“ poseduje, omogućava sveobuhvatno savetovanje naših klijenata u svim aspektima poreskog prava, kroz razgranatu praksu, naročito kada je u pitanju:

– Porez na dobit pravnih lica

– Porez na dohodak građana

– PDV

– Carine

– Porezi na imovinu

– Poresko planiranje

– Zastupanje pred poreskim organima i sudovima

– Optimizovanje poreskih obaveza i smanjenje poreskog rizika

– Pružanje saveta o svim poreskim pitanjima, poreskim obavezama i poreskim prijavama