crtica_pocetak_drugog_elementa

 

Ustavno pravo

Odeljenje Ustavnog prava pruža širok spektar usluga klijentima Zajedničke advokatske kancelarije „Aleksić sa saradnicima“.

U okviru Odeljenja Ustavnog prava klijentima pružamo sledeće usluge:

– Zastupanje pravnih i fizičkih lica u postupku za ocenjivanje ustavnosti ili zakonitosti opštih akata, uključujući i podnošenje inicijative Ustavnom sudu. Postupak za ocenjivanje ustavnosti ili zakonitosti opštih akata, predstavlja tzv. normativnu kontrolu – naknadnu kontrolu ustavnosti zakona, odnosno ustavnosti i zakonitosti svih drugih propisa i opštih pravnih akata

– Zastupanje u postupku odlučivanja o saglasnosti zakona i drugih opštih akata sa opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava i potvrđenim međunarodnim ugovorima

– Podnošenje predloga za obustavu izvršenja pojedinačnog akta ili radnje u toku postupka ocene ustavnosti ili zakonitosti opštih akata, imajući u vidu da Ustavni sud može da, do donošenja konačne odluke, obustavi izvršenje pojedinačnog akta ili radnje koja je preduzeta na osnovu opšteg akta čija se ustavnost ili zakonitost ocenjuje, ako bi njihovim izvršavanjem mogle nastupiti neotklonjive štetne posledice

– Zastupanje pravnih i fizičkih lica u postupku po ustavnoj žalbi kao posebnom pravnom sredstvu kojim se pokreće postupak pred Ustavnim sudom radi zaštite ljudskih ili manjinskih prava i sloboda zajamčenih Ustavom. Zajednička advokatska kancelarija „Aleksić sa saradnicima“ u ime i za račun svojih klijenata izjavljuje ustavne žalbe protiv pojedinačnih akata ili radnji državnih organa ili organizacija kojima su poverena javna ovlašćenja (npr. protiv pravnosnažnih presuda i rešenja sudova, zatim protiv upravnih akata), a kojima se povređuju ili uskraćuju ljudska ili manjinska prava i slobode zajamčene Ustavom, ako su iscrpljena ili nisu predviđena druga pravna sredstva za njihovu zaštitu ili je zakonom isključeno pravo na njihovu sudsku zaštitu. Zastupanje u ovom postupku pred Ustavnim sudom uključuje i mogućnost podnošenja predloga za odlaganje izvršenja pojedinačnog akta ili radnje, ako bi izvršenje prouzrokovalo nenadoknadivu štetu podnosiocu, a odlaganje nije suprotno javnom interesu, niti bi se odlaganjem nanela veća šteta trećem licu. Takođe, u ustavnoj žalbi moguće je istaći i zahtev za naknadu štete, kako materijalne, tako i nematerijalne

– Zastupanje fizičkih i pravnih lica u postupku pred Evropskim sudom za ljudska prava sa sedištem u Strazburu, uključujući i podnošenje predstavke zbog kršenja prava garantovanih Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i njenim protokolima, kao i u kasnijim fazama postupka

Konvencija garantuje, pojedinačno:

 • pravo na život
 • pravo na pravično suđenje u građanskim i krivičnim postupcima
 • pravo na slobodu i bezbednost ličnosti
 • pravo na slobodu izražavanja
 • pravo na slobodu misli, savesti i veroispovesti
 • pravo na slobodu udruživanja
 • pravo na slobodu okupljanja
 • pravo na efikasan pravni lek
 • pravo na mirno uživanje imovine i
 • pravo na slobodne izbore

Konvencija zabranjuje, pojedinačno:

 • mučenje i nečovečno ili ponižavajuće postupanje i kažnjavanje
 • ropstvo ili ropski položaj i prinudan rad
 • diskriminaciju u uživanju prava i sloboda zagarantovanih Konvencijom
 • proterivanje sopstvenih državljana od strane države ili sprečavanje njihovog ulaska u zemlju
 • kolektivno proterivanje stranaca

Zajednička advokatska kancelarija „Aleksić sa saradnicima“ ima veliko iskustvo u zastupanju klijenata pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu, radi zaštite svih navedenih prava, garantovanih Konvencijom i njenim protokolima, uključujući i podnošenje zahteva u ime stranke, za određivanje privremenih mera u interesu stranke ili pravilnog odvijanja postupka.