BIOGRAFIJA

Mira

Dronić

Rukovodilac odeljenja za radno pravo

Mira Dronić je rukovodilac odeljenja za radno pravo u advokatskoj kancelariji Aleksić sa saradnicima i član Kolegijuma advokatske kancelarije. Savetuje klijente koji dolaze iz privatnog i javnog sektora o svim aspektima radnih odnosa i radnog prava. Mira redovno pruža podršku klijentima o svim pitanjima vezanim za zasnivanje i prestanak radnog odnosa, kolektivni ugovor, interne pravilnike preduzeća, pravilnik o sistematizaciji, odluke vezane za nadoknade i nagrađivanje radnika, disciplinski postupak pred poslodavcem, postupak za utvrđivanje štete pričinjene poslodavcu i zaposlenom na radu i u vezi sa radom, zapošljavanje stranih državljana, bezbednost i zdravlje na radu, mobing, diskriminaciju i dr.

Posebno je specijalizovana za savetovanje poslodavaca vezano za opšte akte, povrede na radu, profesionalna oboljenja, otkaze ugovora o radu, odnose sa sindikatima i pregovore o kolektivnim ugovorima. Imenovana zastupa klijente u parnicama koje se tiču poništaja rešenja o otkazu ugovora o radu, poništaja aneksa ugovora o radu, povrede na radu, profesionalna oboljenja, isplate zarade i drugih primanja iz radnog odnosa, mobinga, diskriminacije itd.

Obrazovanje

  • Pravni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, BA
  • Pravni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, MA

Karijera

  • Aleksić & Associates (2017 – danas)
  • Advokatska kancelarija dr Enike Veg (2013-2016)