Izaberite stranicu

Bankarstvo & finansije

Pouzdana rešenja za kompleksna pravna pitanja

Pravni propisi kojim se reguliše oblast bankarstva i finansija su veoma složeni, pa je za klijente od ključnog značaja da imaju na raspolaganju iskusni tim pravnih savetnika koji ih efikasno može voditi kroz sva kompleksna pitanja vezana za ovu oblast i predlagati najpragmatičnija rešenja. Konstantno usaglašavanje sa promenjivom zakonskom regulativom je još jedan od ključnih zahteva uspešnog poslovanja u oblasti bankarstva i finansija. Pouzdan pravni savetnik sa sofisticiranim poznavanjem ove oblasti često čini ključ i suštinsku komparativnu prednost za naše klijente.

Sveobuhvatan savet i celovit pristup pravnim problemima

Savetujemo klijente u najrazličitijim projektima u oblasti bankarstva i finansija, počevši od najkompleksnijih zahteva iz oblasti spajanja i pripajanja u bankarskom sektoru do projektnog finansiranja, stečaja i likvidacije. Tim stručnjaka kancelarije Aleksić sa saradnicima ima bogato iskustvo u savetovanju zajmodavaca i zajmoprimaca. Dobro su upoznati sa zahtevima koji proizilaze iz njihovog svakodnevnog poslovanja, kao i sa svim administrativnim poslovima koji nužno prate ovaj tip poslova.

Naši savetnici su dobro verzirani da pruže sveobuhvatnu pravnu pomoć́ u pitanjima vezanim za javno-privatno partnerstvo, restrukturiranje, stečajni postupak, naplate dugova, kao i svim pitanjima regulatorne i administrativne usaglašenosti.

Tim odeljenja za bankarstvo i finansije blisko sarađuje sa kolegama iz drugih odeljenja poput odeljenja za privredu, zaštitu prava konkurencije, nepokretnosti i poreza sa ciljem da sagledaju dati slučaj iz svih potrebnih aspekata i na taj način preduprede potencijalne rizike.

Upravljanje i naplata problematičnih kredita

Na srpskom tržištu posebno smo prepoznati po velikom timu stručnjaka koji je isključivo posvećen upravljanju problematičnim kreditima. Naši saveti u ovoj oblasti posebno obuhvataju pitanja poput: prenosa (ustupanje, cesija) nenaplativih potraživanja (NPL – Non-performing loans) na SPV (Special Purpose Vehicle/Entity – SPV/SPE, Bankruptcy-remote entity) i sve potrebne analize i izrada svih akata i procena, naročito sa aspekta klasifikacije i upravljanja rizicima u smislu odluke o klasifikaciji bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke i Odluke o upravljanju rizicima banke, kao i poreskih i drugih propisa, uključujući i zastupanje pred sudovima i u drugim postupcima.

Bavimo se i servisiranjem naplate potraživanja od korporativnih dužnika u sporazumnom finansijskom restrukturiranju, predstečajnoj i stečajnoj reorganizaciji i bankrotstvu, uključujući i postupak prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica i privatizacije u stečaju.

Kontakt

Ivana Maraš

Zamenik rukovodioca advokatske kancelarije i Rukovodilac odeljenja za bankarstvo i finansije

ivana.maras@lawofficealeksic.rs