Izaberite stranicu

Građansko pravo

Naši eksperti u oblasti građanskog prava savetuju i zastupaju klijente u sudskim, vansudskim i arbitražnim postupcima pred domaćim i međunarodnim sudovima i arbitražama, kao i drugim državnim organima. Zahvaljujući bogatom radnom iskustvu i procentu uspeha u sporovima, naš tim u oblasti građanskog prava zasluženo uživa poverenje velikog broja klijenata koji im se svakodnevno obraćaju sa različitim pravnim pitanjima, tražeći pravne usluge u različitim oblastima građanskog prava, te između ostalog u oblasti obligacionog prava, stvarnog prava, porodičnog prava, naslednog prava i dr.

Obligaciono pravo

U oblasti obligacionog prava, naš tim sastavlja odštetne zahteve, prigovore, vansudska poravnanja, tužbe, žalbe i druga pravna sredstva, omogućujući klijentima da na brz i efikasan način ostvare svoja prava i nadoknade nastalu materijalnu i nematerijalnu štetu.

Takođe, sastavljamo sve vrste imenovanih i neimenovanih ugovora, kao i aneksa ugovora, uz pružanje pravnih saveta, te detaljnim razgovorima sa klijentima ishodujemo najbolju opciju koja odgovara okolnostima svakog konkretnog slučaja i osobenostima svakog klijenta, uključujući ugovore i druge pravne poslove sa elementom inostranosti.

Ukoliko dođe do nesuglasica između ugovornih strana ili neispunjenja ugovornih obaveza, naš tim pruža usluge izmene ugovora, kao i usluge poništaja ugovora koji ne ispunjavaju zakonske uslove. Osim navedenog, naš tim pruža i pravne usluge u ostalim sporovima povodom povrede odredaba Zakona o obligacionim odnosima, a koje zbog svoje obimnosti ne mogu sve biti pobrojane.

Porodično pravo

Pored davanja pravnih saveta i usluga u oblasti porodičnog prava, naš tim adekvatnim pristupom i odgovarajućim savetima, omogućava klijentima da na efikasan način reše nastale životne situacije. Imajući u vidu samu prirodu porodičnih odnosa, naš tim polazeći od odredaba zakona koji regulišu oblast porodičnog prava, pruža efikasne pravne usluge i to posebno u brakorazvodnim sporovima, sporovima radi vršenja roditeljskog prava ili izmene vršenja roditeljskog prava, zakonskog izdržavanja ili izmene visine zakonskog izdržavanja, načina viđanja dece ili izmene načina viđanja dece.

Nasledno pravo

Naše usluge u oblasti naslednog prava obuhvataju sve vrste pravnih saveta i usluga u pogledu ostavinskog postupka, te između ostalog i sastavljanje predloga za pokretanje ostavinskog postupka, zastupanje stranaka u ostavinskom postupku, pružanje usmenih i pismenih pravnih saveta, sastavljanje zaveštanja itd.

Stvarno pravo

U oblasti stvarnog prava, pružamo savete i usluge zastupanja klijenata u postupcima radi zaštite prava svojine, prava službenosti, prava zaloge, prava državine, kao i u svim ostalim postupcima u oblasti stvarnog prava.

U vanparničnim postupcima, pružamo savete, usluge zastupanja klijenata u postupcima radi potpunog ili delimičnog lišenja poslovne sposobnosti, radi proglašenja nestalog lica za umrlo, radi utvrđivanja vremena i mesta rođenja, radi produženja roditeljskog prava, radi davanja dozvola za stupanje u brak maloletnim licima, radi deobe zajedničkih stvari ili imovine, radi uređenja međa i mnogim drugim.

Naše usluge uključuju:

 • Pravna zaštita u bračnim i porodičnim odnosima; Pružanje usmenih i pismenih pravnih saveta i zastupanje stranaka u postupku radi razvoda braka, te sastavljanje tužbe radi razvoda braka, radi samostalnog vršenja roditeljskog prava ili izmene vršenja roditeljskog prava, radi zakonskog izdržavanja ili izmene odluke o visini zakonskog izdržavanja, radi uređenja načina viđanja dece ili izmene odluke o načinu viđanja dece
 • Sastavljanje predloga za sporazumni razvod braka i zastupanje stranaka u postupku povodom sporazumnog razvoda braka
 • Pružanje usmenih i pismenih pravnih saveta, zastupanje stranaka pred sudovima u postupku radi deobe bračne imovine, poništaja braka…
 • Pružanje usmenih i pismenih pravnih saveta u postupcima radi ostvarivanja mera zaštita od nasilja u porodici
 • Naknade štete zbog povrede autorskih prava i prava intelektualne svojine
 • Povrede na radu i u vezi sa radom
 • Naknade materijalne štete zbog oštećenja na vozilima i drugoj imovini
 • Naknade štete zbog smrti bliskog lica, povrede časti i ugleda, povreda ličnih sloboda i slobode govora
 • Naknade materijalne i naknade nematerijalne štete zbog povreda u saobraćajnim nezgodama
 • Sastavljanje, izmena i tumačenja obligacionih ugovora; pružanje usmenih i pismenih pravnih saveta i zastupanje stranaka u postupcima radi poništaja ugovora
 • Pravna zaštita u slučaju neispunjenja obligacionih ugovora
 • Testamenti, nasledno-pravni ugovori i ostavinski postupak
 • Pravna zaštita u oblasti stvarnog prava i zaštite prava svojine, prava službenosti, prava državine, prava zaloge, uređenje međa i dr.
 • Pravna zaštita u izvršnim postupcima: sastavljanje predloga za izvršenje, podnesaka, zastupanje stranaka pred sudovima i javnim izvršiteljima.

Kontakt
No items found