Izaberite stranicu

Krivično pravo

Odeljenje za krivično pravo ima najdužu tradiciju u našoj kancelariji budući da postoji od samog osnivanja. Duga tradicija i visok procenat pozitivnih ishoda u predmetima učinili su da postanemo i ostanemo prepoznatljivi na tržištu, sa velikim brojem zadovoljnih klijenata.

Zasnivajući saradnju na međusobnom poverenju, nastojimo da, postupajući u skladu sa zakonskim propisima, moralnim načelima, zahtevima i interesima ostvarimo najbolje ishode za naše klijente.

Naš tim pruža usluge u svim oblastima kazneno – pravne materije i pruža usluge odbrane okrivljenih, kao i zastupanja oštećenih u:

 • Krivičnom postupku
 • Prekršajnom postupku
 • Postupku po privrednim prestupima

Tim stručnjaka krivičnog odeljenja kancelarije Aleksić sa saradnicima dostupan je 24/7. Naš pristup se bazira na sistematskom pristupu, temeljnoj pripremi i aktivnom učešću u kreiranju odbrane.

Naša briga je i da ostvarite sva vaša prava ukoliko se nađete u svojstvu oštećenog krivičnim delom ili drugim kažnjivim radnjama. Postavljamo i zastupamo imovinskopravni zahtev u krivičnom postupku, odnosno parničnom postupku u cilju ostvarivanje naknade štete.

Krivični postupak

Zastupamo klijente pred svim organima pred kojima se, prema pozitivnim zakonskim normama, može voditi krivični postupak i to kako pred osnovnim i višim javnim tužilaštvima i sudovima na celokupnoj teritoriji Republike Srbije, tako i pred Specijalnim odeljenjima tužilaštva, odnosno suda za ratne zločine, visokotehnološki kriminal i organizovani kriminal u Beogradu.

Širok dijapazon naših aktivnosti nije isključivo vezan za sam krivični postupak. Savetujemo klijente i u fazi koja prethodi krivičnom postupku, što podrazumeva pripremu odbrane i ostale savetodavne usluge vezane za ovu fazu, kao i u fazi nakon okončanja krivičnog postupka, kako bi se omogućilo ostvarivanje svih prava osuđenih lica.

Naše usluge u krivičnom postupku obuhvataju:

 • Davanje usmenih i pisanih pravnih saveta i mišljenja
 • Podnošenje krivičnih prijava nadležnim javnim tužilaštvima
 • Podnošenje privatnih krivičnih tužbi za krivična dela za koja se ne goni po službenoj dužnosti i zastupanje privatne krivične tužbe
 • Pregovaranje i zaključivanje sporazuma o priznanju krivičnog dela
 • Podnošenje predloga za primenu instituta odlaganja krivičnog gonjenja
 • Postupanje u pritvorskim predmetima
 • Odbrana u predistražnom, istražnom i sudskom krivičnom postupku
 • Podnošenje pravnih lekova na javnotužilačke i sudske odluke u toku celokupnog postupka
 • Angažovanje i aktivna saradnja sa stručnim savetnicima u predmetima privrednog kriminala
 • Podnošenje molbi za spajanje kazni, brisanja osude, zahteve za rehabilitaciju i molbi za puštanje na uslovni otpust

Prekršajni postupak

Pred prekršajnim organima, našim angažovanjem ostvarujete princip „jednakosti oružja“ u postupku i na taj način ostvarujete mogućnost da vašu odbranu iznesete na način koji će omogućiti pravično suđenje. Pored odbrane, svojim klijentima pružamo usluge podnošenja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka u njihovo ime, te zastupanje u svojstvu oštećene strane.

Naše usluge u prekršajnom postupku obuhvataju zastupanje kako u postupcima po saobraćajnim, poreskim i carinskim prekršajima, te prekršajima iz Zakona o radu, tako i u postupcima koji se vode po prekršajima iz ostalih pozitivnih propisa koji u okviru kaznenih odredaba propisuju prekršajnu odgovornost.

Usluge koje vršimo u prekršajnom postupku obuhvataju:

 • Davanje usmenih i pisanih pravnih saveta i mišljenja
 • Podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka
 • Zaključivanje sporazuma o priznanju prekršaja u oblasti saobraćajnih prekršaja
 • Sastavljanje pisane odbrane
 • Odbrana u prekršajnom postupku
 • Podnošenje pravnih lekova u toku celokupnog postupka

Postupak po privrednim prestupima

U spektru usluga krivičnog odeljenja, značajno mesto zauzimaju i postupci koji se pred kaznenim odeljenjima privrednih sudova vode protiv pravnih lica i odgovornih lica u pravnim licima u postupku po privrednim prestupima.

U spektru usluga krivičnog odeljenja, značajno mesto zauzimaju i postupci koji se pred kaznenim odeljenjima privrednih sudova vode protiv pravnih lica i odgovornih lica u pravnim licima u postupku po privrednim prestupima.

U postupku po privrednim prestupima između ostalog obavljamo sledeće usluge:

 • Davanje usmenih i pisanih pravnih saveta i mišljenja
 • Odbrana u svim fazama postupka po privrednim prestupima
 • Podnošenje pravnih lekova u toku celokupnog postupka
 • Zastupanje interesa pravnih lica oštećenih u stečajnom postupku radnjama kažnjivim radnjama drugih lica
 • Podnošenje molbi za spajanje kazni i brisanja osude

U oblasti krivičnog prava kancelarija Aleksić sa saradnicima izuzetnu pažnju posvećuje pripremi stranke za glavni pretres, što podrazumeva kontinuiran, iscrpan, često višednevni rad sa klijentom, kako bi se postigao uspeh u postupku.

Kontakt
No items found