Izaberite stranicu
18.05.2020

Komisija za hartije od vrednosti usvojila niz pravilnika o investicionim fondovima

Komisija za hartije od vrednosti („Komisija”) usvojila je 13 podzakonskih akata koji uređuju otvorene investicione fondove sa javnom ponudom i alternativne investicione fondove, kao i izmene pravilnika kojima se reguliše sadržina zahteva za odobrenje objavljivanja prospekta, odnosno izmene i dopune pravilnika o minimalnom sadržaju informacija u prospektu.

Zakon o alternativnim investicionim fondovima i Zakon o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom usvojeni su u oktobru 2019. godine. Imajući u vidu da su brojna tehnička i sadržajna pitanja ostala otvorena, Narodna skupština Republike Srbije odložila je primenu ovih zakona do 20. aprila 2020. godine, tako da je usvajanjem novih podzakonskih akata počela njihova praktična primena.

Društva koja upravljaju otvorenim investicionim fondovima u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima, dužna su da, u roku od 9 meseci od dana stupanja na snagu navedenog zakona, usklade svoje poslovanje i opšte akte sa odredbama Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i navedenim pravilnicima.

Do istog datuma i društva koja upravljaju zatvorenim ili privatnim fondovima u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima, dužna su da usklade svoje akte i poslovanje, i podnesu zahtev Komisiji za dobijanje dozvole u skladu sa Zakonom o alternativnim investicionim fondovima i podzakonskim aktima Komisije.

Stojimo vam na raspolaganju za sva pitanja, koja nam možete poslati na aleksicsasaradnicima@lawofficealeksic.rs ili nas pozvati na neki od kontakt telefona.