Izaberite stranicu
27.09.2021

USVOJEN NOVI ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA

Narodna skupština Republike Srbije je 09. septembra 2021. godine usvojila novi Zakon o zaštiti potrošača (u daljem tekstu: Zakon), a sa čijom primenom se u potpunosti zamenjuje odlazeći propis donet 2014. godine.

Zakon ne odstupa mnogo od postojećih zakonskih rešenja, te iako se radi o potpuno novom zakonu, predviđena je tek nekolicina novina. Sa druge strane, usvojena, postojeća rešenja iz oblasti zaštite prava potrošača, unapređena su u smislu njihovog preciziranja i usklađivanja sa tržišnim i pravnim okvirom Republike Srbije, ali i sa novim Direktivama EU.

Prioritet zakonodavca je svakako bolja zaštita potrošača, a pre svega je to praktičan način sprovođenja zaštite, budući da je cilj pronalaženje efikasnijih i bržih mehanizama ostvarivanja prava potrošača. Iako je i prethodni zakon takođe predviđao vansudski način rešavanja potrošačkih sporova, novina u Zakonu je što će trgovci sada imati obavezu da se uključe u ovakav postupak, kada ga iniciraju potrošči. Trgovci će imati i obavezu da na prodajnim mestima jasno istaknu obaveštenje o postojanju obaveze da učestvuju u vansudskom načinu rešavanja sporova.

Rešavanje potrošačkih sporova će po Zakonu biti moguće pred telima za vansudsko rešavanje sporova (lica sa svojstvima posrednika u smislu zakona kojim se uređuje posredovanje u rešavanju sporova), koja će biti upisana na javnu listu koju će voditi Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Uslov za ovakav način rešavanja sporova biće prethodno izjavljena reklamacija ili prigovor trgovcu od strane potrošača.

Radi boljeg praćenja efikasnosti ostvarivanja prava potrošača, Zakon uvodi i dužnost za nadležne sudove da vode posebnu evidenciju potrošačkih sporova, te da jednom godišnje obaveštavaju Ministarstvo o istima. Takođe, potrošači u sporovima čija vrednost ne prelazi iznos od 500.000,00 dinara, neće imati obavezu plaćanja sudskih taksi u celosti.

Zakon predviđa i uspostavljanje posebnog, javno dostupnog registra pri Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL). U ovaj registar će se upisivati brojevi telefona potrošača koji su se izjasnili da ne žele da primaju pozive i poruke trgovaca u vezi sa oglašavanjem. Trgovci će imati zakonsku obavezu da provere navedeni registar pre stupanja u kontakt sa potrošačima.

Novi Zakon na veoma detaljan i širi način reguliše zaštitu potrošača u vezi turističkih aranžmana, uvodi niz obaveza za sve pružaoce turističkih usluga, te uređuje odnose iz navedene oblasti, a čime se ista usklađuje sa Direktivom EU.

Nadzorni organi kao novinu u pogledu kontrole zakonitosti postupanja trgovaca, u skladu sa novim Zakonom će imati mogućnost izdavanja prekršajnih naloga (sa novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 dinara), trgovcima koji prekrše neku od niza, prošireno propisanih obaveza predviđenih u Zakonu. U pogledu prekršajne odgovornosti trgovaca za kršenje odredbi Zakona, produžen je i rok zastarelosti za pokretanje prekršajnog postupka na 2 (dve) godine.

Zakon počinje da se primenjuje 20. decembra 2021. godine, osim odredbi koje se odnose na vansudski način rešavanja potrošačkih sporova, koje počinju da se primenjuju po isteku šest meseci od dana stupanja na snagu Zakona. Podzakonski akti predviđeni u Zakonu, biće doneti u roku od godinu dana od dana njegovog stupanja na pravnu snagu.

Za više informacija o primeni ovog Zakona, kontaktirajte nas na aleksicsasaradnicima@lawofficealeksic.rs ili pozovite na kontakt telefone.