Izaberite stranicu
11.05.2021

Šta donosi novi Zakon o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije?

Narodna skupština Republike Srbije je u aprilu donela set novih zakona iz oblasti rudarstva i energetike, među kojima se nalazi i novi Zakon o energetskoj efikasnosti i racionalnoj upotrebi energije (u daljem tekstu „Zakon“), koji je stupio na snagu 30. aprila 2021.

Novousvojeni Zakon ima za cilj stvaranje uslova za efikasno korišćenje energije i unapređenje energetske efikasnosti, a čime će se između ostalog doprineti ostvarivanju ušteda energije i sigurnosti njenog snabdevanja, smanjenju uticaja energetskog sektora na životnu sredinu i klimatske promene, povećanju konkurentnosti privrede i poboljšanju uslova za ekonomski razvoj.

Zakon uređuje uslove i način efikasnog korišćenja energije i energenata, politiku efikasnog korišćenja energije, propisuje mere politike energetske efikasnosti – koriščenje energije u zgradama, kod energetskih delatnosti i krajnjih kupaca, za energetske objekte i energetske usluge, reguliše finansiranje, podsticajne i druge mere u ovoj oblasti te druga pitanja od značaja za prava i obaveze fizičkih i pravnih lica u vezi sa efikasnim korišćenjem energije.

Ovaj Zakon, između ostalog, predviđa i osnivanje Uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti u okviru Ministarstva rudarstva i energetike, umesto dosadašnjeg Budžetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti. Prema odredbama Zakona, Uprava će početi sa radom najkasnije u roku od 12 meseci od dana stupanja na snagu Zakona, a plan je da se ista oformi do juna 2021. godine.

Zakon predviđa više oblika finansiranja i podsticajnih mera (subvencija) za poboljšanje energetske efikasnosti. Subvencije će moći da koriste i domaćinstva, između ostalog za ugradnju efikasnih kotlova na biomasu i kotlova na gas, izolacionih sistema i stolarije. Učešće građana u ovim radnjama će iznositi 50 posto, dok će preostali iznos finansirati Vlada i jedinice lokalne samouprave, sa po 25 posto.

Ovim Zakonom Republika Srbija usklađuje svoje propise iz oblasti energetike sa novim direktivama EU u ovom sektoru, što između ostalog podrazumeva i uvođenje regulative za eko-dizajn, koja se tiče načina označavanja uređaja koji mogu da se nađu na tržištu, a koji utiču na potrošnju energije, kao i regulative za visokoefikasnu kogeneraciju.

Za više informacija, kontaktirajte nas na aleksicsasaradnicima@lawofficealeksic.rs, ili nas pozovite na jedan od dole navedenih brojeva telefona.